دوست حسابدار
خود را چنان بسازید که باید باشید.

 
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱

ماده6- سفارش های خرید خارجی

کالا و خدماتی که از منابع داخلی قابل تهیه نبوده و یا تهیه آن در داخل کشور به صرفه و صلاح شرکت نباشد، از طریق سفارش خرید، مستقیماً به خارج از کشور داده می شود. در سفارش خرید به خارج نکات ذیل باید رعایت شود.

تبصره15: مرجع تشخیص صرفه و صلاح شرکت، کمیسیون معاملات می باشد که بر اساس بررسی گزارش توجیهی واحد متقاضی برای خرید خدمات و امور بازرگانی برای خرید کالا که مشتمل بر مقایسه شرایط خرید و مشخصات کالا و خدمات داخلی و خارجی و سایر ضوابط مقایسه ای و نیز دامنه نوسانات آتی نرخ ارز و توسعه و تغییرات آتی تکنولوژی مربوطه می باشد، تصمیم مقتضی را در رابطه با سفارش های خرید خارجی اتخاذ می نماید.

 

ماده7- بدون واسطه بودن معاملات

معامله حتی المقدور باید مستقیماً با سازندگان یا فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات اصلی و بدون واسطه و نماینده و دلال انجام شود.

تبصره16) در مواردیکه اجبار یا رعایت صرفه و صلاح شرکت یا دلایل خاص دیگر ایجاب نماید مراجعه به نمایندگی رسمی در ایران یا به فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات دست دوم در خارج از کشور مانعی ندارد ولی حتی الامکان سفارش مستقیماً به فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات اصلی داده خواهد شد.

تبصره17) در صورتیکه اصل معامله و قیمت آن با سازنده و یا ارائه دهنده خدمات اصلی توافق شده باشد و به خاطر مشکلات و محدودیت های بازرگانی ، اجبار به ارجاع سفارش از طریق شرکت های واسطه باشد این امر با تصویب کمیسیون معاملات بلامانع است.

ماده8- سفارش های فوری

در مواردیکه فوریت ایجاب کند و موضوع معامله تا حدود معاملات متوسط باشد، واحد متقاصی با تأیید مدیرعامل می تواند بدون استعلام قبلی کالا یا خدمات مورد نیاز را به آخرین فروشنده یا سازنده و یا ارائه دهنده خدمات که طرف معامله شرکت بوده است سفارش دهد.

 

ماده9- سفارش کالاهای استاندارد شده

سفارش کالاها و خدمات استاندارد شده از قبیل دستگاه ها ، لوازم یدکی و یا نرم افزارهایی که فروشنده آن ها منحصر است با اخذ مجوز خرید انحصاری از کمیسیون معاملات، توسط امور بازرگانی برای خرید کالا و قطعات و واحد متقاضی برای خرید خدمات مربوط انجام می شود. سفارش هایی که ارزش آن در حدود معاملات بزرگ است علاوه بر مجوز کمیسیون معاملات با تأیید هیئت مدیره انجام خواهد شد.

تبصره18: هیئت مدیره می تواند اختیار صدور مجوز خرید معاملات عمده ( بزرگ) در یک پروژه خاص را به یک کمیته اجرایی خاص واگذار نماید. مصوبات این کمیته اجرایی متناوباً توسط هیئت مدیره تنفیذ می گردد.

 

ماده10- تجدید سفارش

در مورد کالا و خدماتیکه با انجام تشریفات مقرر به خارج از کشور سفارش شده باشد، در صورتیکه نظیر همان کالا یا خدمات مجدداً مورد نیاز واقع شود، شرکت می تواند تا سه ماه از تاریخ آخرین سفارش، بدون استعلام ثانوی آن کالا و یا خدمات را بر اساس بهای آخرین استعلام سفارش دهد. مشروط به آنکه در این مدت تنزل فاحش قیمت ها رخ نداده باشد این امر می بایست در گزارش به کمیسیون معاملات ذکر شود.

ماده11- محدودیت در منابع خرید

در صورتیکه کارفرما، شرکت را به خرید کالا یا خدمات از منبع یا منابع خاص ملزم نماید و همچنین در مورد خرید کالا و یا خدمات از منابع تولید کننده دولتی یا انحصاری یا نمایندگان انحصاری تولید کنندگان، و ارائه دهندگان خدمات در صورت تشخیص مقامات تصویب کننده ( کارفرما)، خرید انحصاراً از منابع مزبور صورت خواهد گرفت.

تبصره19) واحد فروش و امور قراردادها می بایست در زمان عقد قراردادهای فروش و خدمات به نکته فوق عنایت داشته باشد و در صورت الزام کارفرما به خرید از منبع یا منابع خاص، حتی الامکان پیش بینی های لازم را بنماید تا چنانچه قیمت های پیشنهادی منبع یا منابع خاص، مورد نظر کارفرما غیر عادی باشد، ضرر و زیانی متوجه شرکت نگردد.

 

ماده12- ترتیب تحویل

در کلیه معاملات ( کوچک، متوسط و بزرگ) تحویل کالا توسط انبار دار و یا نماینده واحد متقاضی بر روی فرم های رسید انبار یا سیاهه خرید با تأیید نماینده فنی یا کنترل کیفیت مبنی بر مطابقت مشخصات مندرج در سفارش با نمونه و در مورد تحویل خدمات پس از تأیید متقاضی و تأیید واحد مربوطه مبنی بر مطابقت مشخصات مندرج در درخواست خرید، صورت خواهد گرفت. در کلیه معاملات مربوط به انجام کار( کوچک، متوسط و بزرگ) تأیید کار ارائه شده به وسیله واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیر مربوطه بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در قرارداد انجام خواهد شد.

تبصره20) در مواردی که مشخصات کالای تحویل شده با مشخصات مورد معامله توسط انبارها قابل انطباق نباشد، با تقاضای مسئول انبار یا امور بازرگانی از یک یا چند کارشناس مطلع بر حسب مورد دعوت می گردد تا پس از تطبیق و کنترل لازم و تنظیم صورتجلسه، رسید مربوطه توسط انبار صادر شود.

تبصره21) در موارد رسمی که تحویل کار و یا خدمات با مشخصات مورد درخواست شرکت قابل تطبیق و یا تشخیص نباشد، با تقاضای مشمول و یا مدیر مربوطه از یک یا چند کارشناس مطلع و در صورت نیاز به خصوص در مورد معاملات عمده(بزرگ) از کارشناس رسمی دادگستری، بر حسب مورد دعوت می گردد تا گزارش خود را پس از تطبیق و کنترل لازم تنظیم و جهت تصمیم گیری نهایی جهت تحویل مورد قرارداد یا خرید به مدیرعامل گزارش داده شود.

تبصره22) در صورت لزوم هنگام تحویل و تحول کالا از نمایندگان بیمه و حمل کننده نیز دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره23) در مواردی که کالا خارج از انبار تحویل می گردد و به انبار وارد نمی شود، تحویل گیرنده به جای انبار دار تکالیف مربوطه را انجام خواهد داد و رسید موقت یا صورت مجلس مربوطه مبنای صدور رسید انبار و حواله انبار قرار می گیرد.

تبصره24) در مواردی که در شرایط معامله، برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه که در این فصل تعیین شده، تکالیف دیگری نیز پیش بینی شده باشد، باید اجرا شود.

تبصره25) در معاملات بزرگ هر گاه بین شرکت از یک طرف و تحویل دهندگان کالا، خدمت و یا کار از طرف دیگر اختلاف نظر حاصل شود صورتجلسه ای با ذکر دلایل طرفین تنظیم و جهت اعلام نظر به کمیسیون معاملات ارسال می گردد.

تبصره26) انجام مراحل اجرای معاملات مربوط به کالاها و مواد و نظارت بر نحوه صحیح تحویل آنها به عهده واحد بازرگانی یا واحد مربوطه و انجام مراحل اجرای معاملات مربوط به معاملات خدماتی و نظارت بر حسن انجام کار این قراردادها به عهده واحد مربوطه می باشد ، لیکن در هر حال نظارت عالیه بر حسن انجام کلیه معاملات به عهده کمیسیون معاملات می باشد.

 

بخش دوم- خرید دارائی های غیر جاری

خرید دارائی های غیر جاری شامل دارایی های مشهود از قبیل خرید اموال منقول و غیر منقول، تعمیرات اساسی و باز سازی اموال  منقول و دارایی های نا مشهود از قبیل دانش فنی، سرقفلی، حق الامتیاز و...  تا سقف معاملات کوچک با مجوز مدیرعامل  و بیش از آن مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.

 

فصل سوم: فروش کالا و خدمات و دارائی های غیر جاری و سایر دارائی

بخش اول- فروش کالا و خدمات

بهای فروش محصولات و خدمات با توجه به نرخ بازار و پس از برآورد اولیه قیمت توسط معاونت طراحی و مهندسی و معاونت برنامه ریزی و توسعه بازار پیشنهاد و با تأیید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره قطعیت خواهد یافت.

تبصره27) تخفیف بهای فروش نسبت به قیمت های مصوب هر معامله 3% و تا سقف سیصد میلیون ریال در اختیار مدیرعامل می باشد.

 

 

بخش دوم-  فروش دارائی های غیر جاری

1-    فروش دارائی های غیر جاری شامل اموال منقول و غیر منقول تا سقف 50،000،000 ریال در اختیار مدیرعامل و برای اقلام بین50،000،001  تا 200،000،000 ریال پس از اخد حداقل سه فقره استعلام و تأیید کمیسیون معاملات با تأیید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می باشد.

2-    فروش دارائی های غیر جاری برای اقلام بیش از 200،000،001 میلیون ریال از طریق مزایده محدود یا نامحدود و تصویب کمیسیون معاملات و تأیید و تصویب مدیرعامل و هیئت مدیره با مجوز مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

تبصره28) تعیین نوع مزایده( محدود یا نامحدود) در اختیار هیئت مدیره است.

تبصره29) فروش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و حق الامتیازها، حقوق و مالکیت های فنی( دانش فنی) پس از تصویب هیئت مدیره باید به تأیید مجمع عمومی فوق العاده برسد.

تبصره30) فروش سرمایه گذاری هایی که از طریق سازمان بورس و به نیت فروش خریداری می گردند با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می باشد.

تبصره31) اموالی که تعمیر و نگهداری آن ها فاقد صرفه اقتصادی باشد و یا اموالی که به علت جایگزینی، جا به جایی یا تعطیلی بعضی از واحدها و یا به هر علت موجه دیگری از رده خارج شده و یا بدون مصرف باشند نیز مشمول مقررات ماده 12 می گردند.

 

بخش سوم- فروش سایر دارائی ها

فروش موجودی های مازاد، اسقاط، ضایعاتی تا سقف 10،000،000 ریال صرفاً با تأیید مدیرعامل و بین 10،000،001 تا 100،000،000 ریال پس از اخذ حداقل سه فقره استعلام و تصویب کمیسیون معاملات و تأیید مدیرعامل و برای اقلام بیش از 100،000،001 ریال از طریق مزایده محدود یا نا محدود( بنا به تشخیص مدیرعامل) و تصویب کمیسیون معاملات و تأیید مدیرعامل و هیئت مدیره می باشد.

تبصره32: تشخیص موضوع تبصره 31 بخش دوم و بخش سوم با کمیته ای متشکل از مدیر مربوطه، مدیر اداری و پشتیبانی و یا عناوین مشابه و مدیرعامل می باشد.

 

 

فصل چهارم: انجام معامله بدون تشریفات مناقصه یا مزایده یا استعلام بهاء

واحدهای مربوطه در شرکت در حدود اختیارات خود می توانند معاملات مشروحه زیر را بدون انجام تشریفات مناقصه یا مزایده یا استعلام بهاء ضمن اخذ موافقت مدیرعامل انجام دهند.

تبصره33) رعایت مفاد این آیین نامه در خصوص گزارش معامله به کمیسیون معاملات همچنین گزارش معاملات به هیئت مدیره و مجمع عمومی با توجه به سقف معامله در خصوص این معاملات نیز تسری دارد.

1-    معاملات با شرکت ملی نفت ایران، صندوق بازنشستگی نفت و  شرکت های فرعی و وابسته.

2-    خرید اموال و حقوق و خدماتی که به تشخیص کمیسیون معاملات یا مدیرعامل فروشنده آنها منحصر به فرد بوده یا دارای انواع مشابه نباشد.

3-    خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که نرخ آن ها از طرف وزارت خانه مربوطه تعیین شده باشد.

4-    خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که از طرف مقامات دولتی یا شهرداری ذیربط نرخ ثابتی در محل برای آن ها تعیین شده باشد.

5-    کرایه مسافر و حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

6-    خرید خدمات بابت تعمیرات و خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات شرکت از نمایندگان انحصاری آنها.

7-    خرید کالاها و اقلامی که قیمت آن توسط بورس تعیین می گردد یا مظنه بورسی دارد.

8-    در مواردیکه انجام مناقصه یا مزایده یا استعلام بهاء به تشخیص هیئت مدیره میسر یا به مصلحت نباشد، در اینصورت هیئت مدیره نحوه انجام اینگونه معاملات را در هر مورد یا به طور کلی بر حسب نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

9-    استجاره اموال غیر منقول به تشخیص مدیرعامل و بر طبق نظر کارشناس منتخب مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره شرکت انجام خواهد گردید.

10-تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص مدیرعامل و با رعایت صرفه و صلاح شرکت

تبصره34) تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره با هیئت مدیره شرکت است.

11-خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص مدیرعامل که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح شرکت

12-خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد.

13-هزینه های پیگیری دعاوی و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

14- چنانچه معاوضه اراضی یا ابنیه ضرورت پیدا کند ارزیابی به وسیله هیئتی مرکب از نماینده شرکت و نماینده طرف معامله و کارشناس رسمی دادگستری انجام و احتیاج به انجام تشریفات مناقصه و مزایده نخواهد داشت، چنانچه کمیسیون معاملات طریق دیگری را مقرون به صرفه شرکت بداند معامله در چارچوب اختیارات به آن طریق انجام خواهد گرفت.

فصل پنجم: کمیسیون معاملات

ماده13- اعضای اصلی کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات متشکل از سه تا پنج نفر عضو بوده که به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

تبصره35: یکنفر از اعضای کمیسیون معاملات باید عضو هیئت مدیره شرکت باشد.

اعضای کمیسیون معاملات باید واجد صلاحیت و دارای اطلاعات کافی در رشته های مالی، بازرگانی، حقوقی و فنی بوده و معروف به امانت باشند. در انتخاب اعضای کمیسیون ترتیبی اتخاذ خواهد شد که حتی المقدور یک نفر از آن ها دارای اطلاعات مالی و بازرگانی و یک نفر دارای اطلاعات حقوقی و بقیه دارای اطلاعات فنی باشند.

 

ماده14- اعضای علی البدل کمیسیون معاملات

1- هیئت مدیره علاوه بر انتخاب اعضای اصلی کمیسیون معاملات دو عضو علی البدل را نیز به پیشنهاد مدیرعامل و با همان شرایط اعضای اصلی و برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود تا در غیاب اعضای اصلی در کمیسیون معاملات شرکت نمایند.

2- رئیس کمیسیون و دبیر آن در اولین جلسه کمیسیون انتخاب می شوند. دبیر کمیسیون معاملات می تواند عضو کمیسیون معاملات نباشد در اینصورت حضور وی در جلسه کمیسیون معاملات شرکت بدون داشتن حق رأی، و صرفاً جهت تهیه گزارش از تصمیمات کمیسیون، ثبت، ابلاغ و پیگیری آنها خواهد بود.

3- جلسات کمیسیون در مواقع لزوم پس از جلب موافقت رئیس کمیسیون معاملات و با دعوت( کتبی، تلفنی یا حضوری) دبیر کمیسیون انجام خواهد شد. هماهنگی، دعوت برای تشکیل جلسات کمیسیون و نیز تنظیم صورتجلسات با دبیر کمیسیون می باشد.

4- در موارد اضطراری به تشخیص مدیرعامل یا رئیس کمیسیون جلسه فوق العاده تشکیل و اتخاذ تصمیم نیز متناسباً در اولویت قرار می گیرد.

ماده15- تغییر اعضای کمیسیون

1- هرگاه تغییر اعضای کمیسیون به جهتی از جهات، قبل از انقضای مدت دو سال لازم شود، هیئت مدیره با پیشنهاد مدیرعامل جانشین آنان را برای مابقی مدت انتخاب خواهد نمود.

2- آیین نامه داخلی کمیسیون

تبصره36) آیین نامه داخلی کمیسیون معاملات با رعایت کامل مفاد این آیین نامه به وسیله کمیسیون تهیه و پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود.

تبصره37) هیئت مدیره می تواند برای پروژه های اصلی شرکت کمیسیون های معاملات ویژه تشکیل دهد تا طبق مفاد این آیین نامه و یا آیین نامه موقتی که به تصویب هیئت مدیره می رسد اقدام کند.

 

ماده16- اختیارات کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات دارای کلیه اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیم راجع به معاملات می باشد مگر در مواردی که طبق مقررات این آیین نامه ترتیب دیگری مقرر گردد یا بنا به دلایلی در موارد خاص هیئت مدیره شرکت تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

 

ماده17- تعیین نحوه انجام معامله

تعیین نحوه انجام معامله از قبیل مناقصه یا مزایده عمومی، مناقصه یا مزایده محدود و دریافت مستقیم پیشنهاد و مذاکره و غیره در مواردی که آیین نامه مقررات خاصی را معین نکرده است، جزء وظایف و اختیارات کمیسیون معاملات می باشد.

تبصره38) مدیرعامل می بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا سیستم کنترل های داخلی شرکت یا گزارشات مدیریتی به گونه ای طراحی و تنظیم شود که مستندات کافی برای حصول اطمینان کمیسیون معاملات از وجود نیاز قطعی یا محتمل، به موضوع معاملات، بر اساس اولویت زمانی را فراهم نماید.

 

 

ماده18- تصویب شرایط معاملات

تصویب شرایط و مشخصات قراردادها که از طرف واحدهای مربوطه تهیه و جهت انجام به کمیسیون پیشنهاد می شود جزء وظایف و اختیارات کمیسیون معاملات می باشد.

ماده19- تعیین برنده

1- تعیین برنده مناقصه، استعلام و یا مزایده و به طور کلی تعیین شخص یا اشخاصی که معامله با آن ها باید انجام گیرد جزء وظایف و اختیارات کمیسیون معاملات می باشد.

در انتخاب برنده مناقصه صلاحیت فنی و اجرایی پیمانکار یا فروشنده،  نوع جنس، مرغوبیت، دوام و مدت بهاء و شرایط پرداخت آن و به طور کلی صرفه و صلاح شرکت از هر لحاظ می بایست رعایت گردد.

2- در مورد معاملاتی که جنبه فنی دارد کمیسیون معاملات مکلف است که علاوه بر قیمت های پیشنهادی، مسائل فنی ( نظیر مطابقت مشخصات فنی پیشنهادی با نیازمندی ها، مسائل بهره برداری، نگهداری و سایر عوامل) حائز اهمیت را طی پاکت های جداگانه ای از شرکت کنندگان در مناقصه درخواست نماید.

کمیسیون معاملات می تواند پاکت های فنی را جهت بررسی و اعلام نظر به واحد مربوطه ارسال نماید و واحد مربوطه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از بررسی، پیشنهاداتی را که مردود است مشخص و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و ضرائب فنی تعیین و مراتب را به کمیسیون معاملات کتباً گزارش نماید. در اجرای این منظور باید در شرایط مناقصه پیش بینی گردد که پیشنهاد دهندگان قیمت پیشنهادی خود را در پاکت جداگانه ای تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ تعیین شده با حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان( در صورت لزوم) تشکیل و پس از قرائت گزارش فنی، ابتدا پاکت مالی پیشنهاد دهندگان مردود را به صاحبان آنها مسترد و بقیه را افتتاح می نماید. در صورتیکه برنده حداقل قیمت، از نظر فنی دارای حداقل صلاحیت لازم باشد به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود مگر آنکه قبلاً در شرایط مناقصه ترتیب دیگری ( نظیر لیست قیمت به کیفیت و غیره) پیش بینی شده باشد.

3- هیئت مدیره در مهلت مناسب نسبت به تأیید برنده انتخابی کمیسیون یا اعلام تجدید مناقصه یا مزایده اقدام می نماید.

ماده20- حق تقدم خرید

4- چنانچه بنا به تشخیص کمیسیون معاملات صرفه و صلاح شرکت ایجاب نماید، حتی المقدور حق تقدم خرید، در اولویت اول به محصولات داخلی که توسط اشخاص و موسسات صلاحیت دار ایرانی تولید می گردد و در اولویت دوم به شرکت های خارجی که مرکز آن ها در ایران است، داده شود.ارسال توسط مهدی

اسلایدر